</

Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 


pceh@wp.pl


Kurs technik Kurs technik
uczenia się
Scenariusze

Mnemotechniki cz. 1.
Mnemotechniki cz. 2
Mnemotechniki cz. 3
Mnemotechniki cz. 4
Zapamiętywanie logiczne
Metody notowania cz. 1
Metody notowania cz. 2
Technika szybkiego czytania 1
Technika szybkiego czytania 2
Praca z książką
Stres
Wizualizacje
Drogi do sukcesu
Literatura
Recenzja kursu 

Szkoła podstawowa

Historia


Gimnazjum

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o
społeczeństwie dla gimnazjum

 

Quiz historyczny/testy historyczne dla gimnazjalistówLiceum i technikum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

 

Notatki z historii dla klas I  liceum i technikum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony


Notatki do przedmiotu historia i społeczeństwo

 


Notatki z wiedzy o społeczeństwie dla liceum - zakres rozszerzony

 

Notatki z wiedzy o społeczeństwie dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalncyh

 

Opracowanie tematów z historii

 

 


Materiały dodatkowe

Historia w źródłachBibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"
Starożytność
Średniowiecze
Historia nowożytna
XIX wiek
1914-1939
II wojna światowa
Historia najnowsza
Artykuły przkrojowe


Zapoznaj sie z moimi publikacjami

 Okaż serce ofiaruj seniorowi złotą jesień

 


My też
potrzebujemy domu
Przygarnij mnie jeśli możesz

Galerie grafik historycznych

 

Galerie do podręcznika


Władcy PolskiReformacjaWidoki miastWojsko końca XVI w.

Wojsko I poł. XVII w.Gwardia Rudolfa IIWojna trzydziestoletniaPotop szwedzki

 

Zasłużeni Polacy XIX w.Pieczęć średniowiecznaPoczet królów Matejki

 

 
Ważne linki

Wielkopolska Biblioteka Publiczna

Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta

Mapy historyczne Polski

Dzieje.pl

Centralna Biblioteka Wojskowa Zbrojownia

Filmoteka szkolna

Polska Biblioteka Internetowa


Kontakt: pceh@wp.pl

 

 

Notatki z historii dla liceum i technikum

zakres podstawowy

1. System wersalski

2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

3. Kryzys demokracji

4. ZSRR w okresie międzywojennym

5. Świat zmierza ku wojnie

6. Kultura dwudziestolecia międzywojennego

 

7. Odrodzenie Rzeczpospolitej

8. Walka o granicę wschodnią Polski

9. Walka o granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską

10. Rządy parlamentarne

11. Przewrót Józefa Piłsudskiego

12. Gospodarka i kultura II Rzeczpospolitej

13. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

14. Polska w przededniu II wojny światowej

15. Wojna obronna Polski

16. Ekspansja III  Rzeszy i ZSRR

17. Wojna Niemiec z ZSRR

18. Polityka okupacyjna Niemiec

19. Pozaeuropejskie teatry działań wojennych

20. Droga do zwycięstwa

 

21. Okupowana Polska

22. Władze polskie podczas okupacji

23. Społeczeństwo polskie pod okupacją

24. Powstanie Warszawskie

25. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

 

26. Nowy podział świata

27. Początki władzy komunistów w Polsce

28. Odbudowa powojenna

29. Polska w czasie stalinizmu

30. Niemcy po II wojnie światowej

31. Koniec stalinizmu

32. Polski październik

 

33. Droga ku wspólnej Europie

34. Daleki Wchód po II wojnie światowej

35. Rozpad systemu kolonialnego

36. Konflikty na Bliskim Wschodzie

37. Blok wschodni w latach 60. i 40.

38. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

39. Mała stabilizacja

40. Rządy Edwarda Gierka

41. Obalenie komunizmu w Polsce

42. Upadek komunizmu w Europie

43. III. Rzeczpospolita

44. Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku

 

 

Notatki z historii dla liceum - zakres rozszerzony

Starożytność

1. Prahistoria

2. Mezopotamia

3. Starożytny Egipt

4. Dzieje Hetytów, Fenicjan i Persów

5. Narodziny Izraela

6. Cywilizacje Chin i Indii

 

7. Najstarsze dzieje Grecji

8. Świat polis

9. Starożytna Sparta

10. Starożytne Ateny

11. Dzieje wojen grecko-perskich

12. Kultura starożytnej Grecji

13. Walka o hegemonię w Grecji po wojnie peloponeskiej

14. Podboje Aleksandra Wielkiego

15. Świat hellenistyczny

 

16. Początki Rzymu

17. Republika rzymska

18. Narodziny imperium rzymskiego

19. Kryzys republiki w Rzymie

20. Narodziny cesarstwa w Rzymie

21. Między pryncypatem a dominatem

22. Kultura antycznego Rzymu

23. Narodziny chrześcijaństwa

24. Upadek cesarstwa zachodniego

 

Średniowiecze

25. Na gruzach cesarstwa zachodniego

26. Cesarstwo bizantyjskie

27. Narodziny islamu

28. Narodziny państwa Franków

29. Państwo Franków za panowania dynastii Karolingów

30. Kształtowanie się feudalizmu

31a. Sytuacja polityczna w Europie zachodniej w IX-XI wieku

31b. Pierwsze państwa słowiańskie

32. Najazdy Węgrów i Wikingów

33. Ziemie polskie do X wieku

34. Państwo polskie za panowania Mieszka I

35. Polska za Panowania Bolesława I Chrobrego

36. Kryzys monarchii pierwszych Piastów

37. Przywrócenie niezależności Polski

38. Organizacja państwa pierwszych Piastów

39. Cesarstwo i papiestwo

40. Wyprawy krzyżowe

41. Gospodarka średniowiecznej Europy

42. Narodziny monarchii stanowej

43. Kościół w średniowieczu

44. Kultura średniowieczna

45. Podboje mongolskie

46. Rozbicie dzielnicowe w Polsce

47. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego

48. Sąsiedzi Polski w XII i XIII w.

49. Próby zjednoczenia Królestwa Polskiego

50. Panowanie Władysława Łokietka

51. Państwo Kazimierza Wielkiego

52. Wojna stuletnia

53. Kryzys schyłku średniowiecza

54. Jagiellonowie na tronie polskim

55. Wojny z zakonem krzyżackim

56. Europa Środkowa w XV w.

57. Monarchia polska w XIV i XV w.

58. Kultura polskiego średniowiecza

 

Historia nowożytna

Europa i świat w XVI wieku

I01 . Cywilizacje pozaeuropejskie

02. Wielkie odkrycia geograficzne

03. Powstanie imperiów kolonialnych

04. Skutki wielkich odkryć geograficznych

05 Walka o dominację w Europie Zachodniej w XVI w.

06 Europa Wschodnia i Północna w XVI w.

07. Reformacja

08. Reforma wewnętrzna Kościoła i kontrreformacja

09. Kultura renesansu

Tablice synchroniczne

 

Rzeczpospolita w XVI wieku

10. Społeczeństwo i gospodarka w XVI w.

11. Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce

12. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów

13. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczpospolitej

14. Unia lubelska

15. Pierwsze wolne elekcje

16. Renesans w Polsce

Tablice synchroniczne

 

Europa i świat w XVII wieku

17. Wojna domowa w Anglii

18. Wojna trzydziestoletnia

19. Absolutyzm we Francji

20. Sytuacja polityczna w Europie w XVII wieku

21. Kultura baroku w Europie

Tablice synchroniczne

 

Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku

22. Początki panowania Zygmunta III Wazy. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w.

23. Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą

24. Wojny polsko-tureckie w pierwszej połowie XVII w.

25. Wojny polsko-kozackie

26. Potop szwedzki

27. Wzrost znaczenia magnaterii

28. Wojny polsko-tureckie w drugiej połowie XVII w.

29. Kryzys Rzeczpospolitej

30. Barok i sarmatyzm w Polsce

Tablice synchroniczne

 

Europa i Polska w okresie oświecenia

31. Rewolucja przemysłowa w Anglii

32. Oświecenie

33. Wzrost znaczenia Rosji

34. Absolutyzm w Prusach i Austrii

35. Rzeczpospolita w czasach saskich

36. Polska w latach 1764-1772

37. Oświecenie w Rzeczypospolitej

Tablice synchroniczne

 

Świat i Rzeczpospolita w końcu XVIII w.

38. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

39. Rewolucja we Francji

40. Powstanie i funkcjonowanie republiki we Francji

41. Sejm Czteroletni i drugi rozbiór Polski

42. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwowości polskiej

43. Od konsulatu do cesarstwa

44. Legiony polskie we Włoszech

45. Wojny napoleońskie

 

1815-1939

1. Kongres wiedeński

2. Europa po kongresie wiedeńskim

3. Rewolucja przemysłowa

4. Ideologie pierwszej połowy XIX wieku

5. Kultura pierwszej połowy XIX wieku

6. Ameryka w pierwszej połowie XIX wieku

7. Wiosna Ludów

8. Odzyskanie niepodległości prze Grecję

9. Wojna krymska

 

10. Ziemie polskie w latach 1815-1830

11. Geneza powstania listopadowego

12. Powstanie listopadowe

13. Wielka Emigracja

14. Ziemie polskie w latach 1831-1846

15. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

16. Powstanie styczniowe

17. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

18. Zjednoczenie Włoch

19. Zjednoczenie Niemiec

20. Kolonializm

21. Układ sił politycznych i konflikty na świecie na przełomie XIX i XX w.

22. Rewolucja naukowo-techniczna

23. Przemiany w życiu politycznym i nowe ideologie polityczne

24. Kultura przełomu wieków

 

25. Polityka zaborców wobec Polaków

26. Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

27. Narodziny nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

28. Rewolucja 1905 r.

29. Kultura polska przełomu wieków

30. Świat w przededniu I wojny światowej

31. Pierwsza wojna światowa

32. Rewolucje w Rosji

33. Polacy podczas I wojny światowej

34. Zakończenie I wojny światowej

 

Dwudziestolecie międzywojenne

1. System wersalski

2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

3. Powstanie faszyzmu we Włoszech

4. Powstanie III Rzeszy

5. ZSRR w okresie międzywojennym

6. Pozaeuropejskie ogniska zapalne w dwudziestoleciu międzywojennym

7. Europa na drodze ku wojnie

8. Kultura okresu międzywojennego

 

9. Odrodzenie Polski

10. Kształtowanie się granicy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej

11. Kształtowanie się granicy wschodniej Polski

12. Rządy parlamentarne w Polsce

13. Polityka zagraniczna Polski w pierwszych latach niepodległości

14. Przewrót majowy i jego następstwa

15. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej

16. Nauka i kultura międzywojennej Polski

17. Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej

 

II wojna światowa

1. Wojna obronna Polski 1. Wojna obronna Polski

2. Ekspansja III Rzeszy i ZSRR w latach 1939-40

3. Działania na frontach II wojny światowej w latach 1941-1943

4. Polityka okupacyjna Niemiec

5. Zakończenie drugiej wojny światowej

6. Ziemie polskie pod okupacją

7. Rząd polski na emigracji

8. Polacy na frontach II wojny światowej

 

Szkoła