Wiesław Zdziabek

 

Galerie ilustracji

 

        


Władcy Polski
  Poczet królów Matejki   Gwardia Rudolfa II

Reformacja   Wojna trzydziestoletnia   Potop szwedzki

Wojsko I poł. XVII w.   Pieczęć średniowieczna   Widoki miast

 

Zasłużeni Polacy XIX w.   Wojsko końca XVI w.   Zasłużeni Polacy XIX w.


1. Najdawniejsze dzieje człowieka
2. Mezopotamia
3. Starożytny Egipt
4a. Izrael
4b. Fenicja i Persja
5a. Indie
5b. Chiny

6. Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje
7. Życie gospodarcze starożytnej Grecji
8. Ustrój polityczny państw greckich
9. Wojny perskie
10. Demokracja ateńska w okresie szczytowego rozwoju
11. Kultura starożytnej Grecji
12. Wojny o hegemonię w starożytnej Grecji
13. Podboje Aleksandra Wielkiego
14. Monarchie hellenistyczne
15. Początki Rzymu
16. Ustrój polityczny republiki rzymskiej
17. Rzym w okresie wielkich podbojów
18. Kryzys i upadek republiki rzymskiej
19. Ustrój polityczny państwa rzymskiego w okresie cesarstwa
20. Kultura starożytnego Rzymu
21. Narodziny chrześcijaństwa
22. Upadek cesarstwa na Zachodzie
23. Islam i jego wyznawcy
24. Bizancjum
25. Państwo Franków i odbudowa cesarstwa na Zachodzie
26. Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego
27. Europa Zachodnia po śmierci Karola Wielkiego
28. Wzrost potęgi Kościoła. Walka o panowanie nad światem
29. Wyprawy krzyżowe
30. Początki państw słowiańskich
31. Od plemion do państwa - początki Polski
32. Bolesław Chrobry w walce o pozycję międzynarodową Polski
33. Kryzys monarchii pierwszych Piastów
34. Między jednością a rozbiciem
35. Społeczeństwo i państwo polskie za pierwszych Piastów
36. Przeobrażenia gospodarcze i społeczne na zachodzie w XI-XIII w.
37. Kształtowanie się monarchii stanowych w Europie
38. Decentralizacja państwa polskiego i wzrost zagrożenia zewnętrznego
39. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego
40. Odbudowa Królestwa Polskiego
41. Monarchia Kazimierza Wielkiego
42. Kryzys społeczny, gospodarczy i polityczny Europy Zachodniej w XIV wieku
43. Kryzys papiestwa i niepokoje religijne w XIV-XV wieku
44. Unie Polski z Węgrami i Litwą
45. Stosunki polsko-krzyżackie w XV w.
46. Jagiellonowie wobec perspektyw i zagrożeń
47. Monarchia stanowa w Polsce
48. Kultura średniowiecza
49. Sztuka romańska i gotycka
50. Wkład Polski w kulturę średniowiecznej Europy