Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

   

 

Starożytność

Początki ludzkości

Rewolucja neolityczna

Starożytna Mezopotamia

Starożytny Egipt

Początki Izraela

 

Początki Grecji - cywilizacja minojska i cywilizacja mykeńska

Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego

Droga Aten do demokracji

Starożytna Sparta

Religia starożytnych Greków

Kultura i sztuka starożytnej Grecji

Wojny w świecie greckim

Podboje Aleksandra Wielkiego

 

Początki Rzymu – Rzym królewski i Rzym republikański

Od miasta-państwa do imperium - podboje rzymskie

Upadek republiki w Rzymie

Powstanie cesarstwa rzymskiego

Urbanizacja i rzymski styl życia - życie w Wiecznym Mieście

Osiągnięcia Rzymian - kultura starożytnego Rzymu

Narodziny chrześcijaństwa

Upadek cesarstwa zachodniego

 

Średniowiecze

Barbarzyńcy, biskupi i opaci – znaczenie Kościoła we wczesnym średniowieczu

Cesarstwo bizantyjskie

Narodziny islamu

Państwo Franków

Narodziny feudalnej Europy

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę

Wyprawy krzyżowe

Słowianie i ich pierwsze państwa

Początki państwa polskiego

Polska pod panowaniem Bolesława Chrobrego

Zmienne losy monarchii Piastów. Kryzys i odbudowa państwa polskiego

Państwo i społeczeństwo w czasach wczestnopiastowskich

 

Klasa II

1. Wielkie odkrycia geograficzne

 

18. Panowanie dynastii Wazów w Polsce

19. Wojny Rzeczypospolitej z Rosją

20. Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego

21. Wojny polsko-szwedzkie w XVII wieku

22. Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.

23. Wojny Rzeczypospolitej z Turcją

24. Barok w Polsce

25. Oświecenie – kultura umysłowa XVIII w.

26. Rewolucja przemysłowa w Anglii

27. Absolutyzm oświecony w Prusach, Austrii i Rosji

28. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

29. Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej

30. Francja republiką – przemiany polityczne we Francji w latach 1793-1799

31. Rzeczpospolita w czasach saskich

32. Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwszy rozbiór Polski

33. Czasy stanisławowskie

34. Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja

35. Drugi rozbiór Polski

36. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwowości polskiej

 

 

XIX wiek

Kongres wiedeński 

Europa po kongresie wiedeńskim

Rewolucja przemysłowa

Nowe ideologie

Europa w połowie XIX wieku - Wiosna Ludów

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim - geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Epoka żelaza, pary i węgla

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Wojna Secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - rozwój demokracji

Przed wybuchem powstania styczniowego

Wybuch i przebieg powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX w.

Autonomia Galicji

Kultura polska w drugiej połowie XIX wieku

Wynalazki przełomu XIX i XX wieku

Kultura przełomu wieków

Partie polityczne na ziemiach polskich

Rewolucja 1905 roku

Geneza I wojny światowej

Polacy wobec zbliżającej się wojny

Pierwsza wojna światowa

Rewolucje w Rosji

Polacy w I wojnie światowej - sprawa polska w I wojnie światowej

Zakończenie I wojny światowej

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

 

Quizy historyczne

 

 

Materiały edukacyjne do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

Quiz historyczny

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"