Poleć znajomym


Spis treści

 

Przewrót Józefa Piłsudskiego

I. Sytuacja polityczna przed zamachem majowym

1. Wycofanie się  Józefa Piłsudskiego z życia politycznego

2. Niestabilność systemu politycznego

3. Patologie życia politycznego:

– korupcja

– „partyjniactwo”

5. Problemy gospodarcze

 inflacja

 bezrobocie

 

II. Przebieg zamachu majowego

1. Utworzenie rządu Wincentego Witosa  (koalicja Chjeno-Piasta) – 10 V 1926 r. powoduje środowisk legionowych i mobilizacja oddziałów wiernych Józefowi Piłsudskiemu

2. 12 V 1926 r. – bezskuteczna próba nakłonienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  przez Józefa Piłsudskiego do zdymisjonowania rządu Wincentego Witosa

3. Walki na ulicach Warszawy (12-14 V 1926 r.)

a. poparcie dla zamachu ze strony Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Komunistycznej Partii Polski (KPP)

b. strajk kolejarzy uniemożliwił transport żołnierzy wiernych rządowi do Warszawy

c. w walkach zginęło 400 osób, a ponad 900 zostało rannych

 

III. Zmiany na najwyższych szczeblach władzy

1. 14 V 1926 r. – dymisja prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i rządu Wincentego Witosa

2. 15 V 1926 r. – powołanie Kazimierza Bartla na stanowisko premiera rządu

3. 29 V 1926 r. wybór Ignacego Mościckiego na stanowisko prezydenta (Józef Piłsudski odmówił przyjęcia funkcji prezydenta)

 

IV. Przemiany ustrojowe

1. Nowela sierpniowa – 2 VIII 1926 r.

a. ograniczenie uprawnień sejmu

b. wzmocnienie pozycji prezydenta

– prawo rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji

– prawo wydawania dekretów (rozporządzeń z mocą ustawy) w czasie gdy sejm nie obradował

2. Uchwalenie Konstytucji kwietniowej 23 IV 1935 r.

a. wprowadzenie systemu rządów prezydenckich

b. ograniczenie uprawnień władzy ustawodawczej

V. Rządy autorytarne Józefa Piłsudskiego (autorytaryzm)

1. Sanacja – program reform, traktowanych jako plan uzdrowienia moralnego życia społecznego w Polsce

2. Rządy autorytarne

3. Charakter rządów Józefa Piłsudskiego

a. Piłsudski sprawował władzę za pośrednictwem zaufanych ludzi piastujących najwyższe stanowiska

b. Piłsudski w latach 1926-1935 pełnił funkcje:

– dwukrotnie premiera rządu

– ministra spraw wojskowych

– Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych

4. Utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) Walery Sławek 1928 r.

5. Formy walki politycznej                                  

a. działalność Centrolewu (1928-1930 r.)

– sojusz partii ludowych i lewicowych

Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu w Krakowie – 29 czerwca 1930 r.

b. osadzenie  przywódców opozycji  (m. in. Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego ) w twierdzy brzeskiej

c. rozwiązanie sejmu przez prezydenta Ignacego Mościckiego

6. Wybory brzeskie – 23 XI 1930 r.

a. łamanie prawa wyborczego przez stronę rządową

b. zwycięstwo wyborcze Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)

7. Represje wobec działaczy opozycyjnych

a. proces brzeski

– wyroki więzienia dla jedenastu działaczy opozycyjnych

– emigracja Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego

b. utworzenie obozu dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej

 

VI. Rządy sanacji po śmierci Józefa Piłsudskiego

1. Śmierć Józefa Piłsudskiego – 12 V 1935 r.

2. Tzw. dekompozycja obozu sanacyjnego – powstanie trzech rywalizujących ugrupowań sanacyjnych:

a. grupa zamkowa – liderem prezydent Ignacy Mościcki

b. grupa wojskowa – marszałek Edward Rydz Śmigły  (Generalny Inspektor Sił Zbrojnych)

c. grupa ministra spraw zagranicznych – Józefa Becka

3. Rozwiązanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem

4. Utworzenie sanacyjnego Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN – „Ozon”)

 

VII. Konsolidacja opozycji antysanacyjnej

1. Utworzenie Frontu Morges

Władysław Sikorski

Ignacy Paderewski

2. Powstanie Stronnictwa Pracy (SP) chrześcijańska demokracja

3. Zjednoczenie ruchu ludowego (1931)

a. w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”,  Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego powstało Stronnictwo Ludowe (SL)

b. Wincenty Witos

4. Powstanie Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) – skrajny odłam narodowej demokracji.

 

 

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"