Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii


 

 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

23. Narodziny chrześcijaństwa

 

I. Działalność i śmierć Jezusa Chrystusa

1. Chrystus urodził się ok. 7-6 r. p.n.e. w Betlejem, położonym w należącej do Rzymu Palestynie [ mozaika przedstawiająca Ziemię Świętą]

2. Nauki Jezusa Chrystusa

a. Jezus zaczął nauczać w wieku 30 lat

b. został uznany za Mesjasza, syna Bożego, który przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość od grzechu

c. konflikt z kapłanami żydowskimi

3. Śmierć na krzyżu

a. oskarżenia sanhedrynu

b. wyrok wydany przez namiestnika Judei Poncjusza Piłataok. 30 r. n.e. [ Chrystus przed sądem Piłata]

c. śmierć na krzyżu [ Kościół Grobu Pańskiego]

d. w przekonaniu chrześcijan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do królestwa niebieskiego

 

II. Powstanie Kościoła

1. Rozwój chrześcijaństwa wśród Żydów

2. Misja św. Pawła – rozpowszechnienie chrześcijaństwa wśród innych narodów

3. Egalitaryzm społeczny chrześcijaństwa oraz głoszenie nauki o zbawieniu po śmierci przyczynami rozwoju

4. Rozwój organizacyjny:

a. powstawanie gmin z wybieralnymi biskupami na czele

b. jednoczenie autonomicznych gmin – powstanie Kościoła powszechnego

5. Kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej

a. Nowy Testament

Ewangelia św. Mateusza

Ewangelia św. Marka

Ewangelia św. Łukasza

Ewangelia św. Jana

Dzieje Apostolskie

Apokalipsa św. Jana

b. religia chrześcijańska głosi:

– wiarę w jednego Boga w trzech osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty)

– braterstwo i równość wobec Boga wszystkich ludzi

– karę za grzechy w życiu pozaziemskim

– obowiązek naśladowania Chrystusa, rezygnacji z majątku i wspierania biednych

– akceptację dla istniejącego systemu politycznego

c. apokryfy – utwory religijne, uzupełniające i rozszerzające Pismo św., niemieszczące się w kanonie biblijnym

d. narodziny herezji

gnostycyzm – nurt powstały z połączenia myśli chrześcijańskiej z elementami filozofii greckiej

arianizm

monofizytyzm

nestorianizm

 

III. Państwo rzymskie wobec chrześcijan

1. Początkowo chrześcijanie byli tolerowani jako nieliczna sekta żydowska

2. Pierwsze prześladowania chrześcijan

a. chrześcijaństwo traktowane jako niebezpieczny zabobon

b. przyczyny nasilania się wrogości wobec chrześcijaństwa:

– odmowa wykonywania kultu państwowego traktowana jako zagrożenie gniewem lekceważonych bogów

– oskarżenia o zaburzanie dotychczasowego porządku społecznego

– oskarżenia o zbrodnicze praktyki religijne (np. zabijanie niemowląt w trakcie rytualnych uczt)

separatyzm – tworzenie własnych praw i własnych struktur organizacyjnych

c. masowe prześladowania

– za panowania Nerona64 r. n.e.

– za panowania Marka Aureliusza – połowa II w. n.e.

– za panowania Decjusza – połowa III w. n.e.

– za panowania Dioklecjana – edykty z 303 i 304 r. n.e.

 

IV. Legalizacja chrześcijańskiego kultur religijnego

1. Polityka Konstantyna Wielkiego wobec chrześcijaństwa

a. wydanie Edyktu mediolańskiego 313 r. n.e. – chrześcijaństwo religią tolerowaną

b. osobiste przewodniczenie soborowi w Nicei (325 r. n.e.) – przyjęcie kanonu (głównych zasad wiary chrześcijańskiej)

2. Polityka Teodozjusza Wielkiego:

a. uznanie chrześcijaństwa za religię panującą – 380 r. n.e.

b. zakaz starych kultów (tzw. pogańskich)  392 r. n.e.

c. zakaz organizowania igrzysk olimpijskich – 393 r. n.e. – ostatnie igrzyska olimpijskie ku czci Zeusa

 

V. Rozwój chrześcijaństwa

1. Wzrost zamożności wspólnot chrześcijańskich

2. Struktura organizacyjna:

a. powstanie pięciu patriarchatów

– Rzym

– Antiochia

– Jerozolima

– Aleksandria

– Konstantynopol

b. podział na diecezje zarządzane przez biskupów

c. organizacja powszechnych soborów

d. organizacja lokalnych synodów

e. uznanie szczególnej roli biskupa Rzymu, uznawanego za następcę św. Piotra

f. sztuka wczesnochrześcijańska

wizerunki Chrystusa z rzymskich katakumb

symbole chrześcijaństwa

bazylika

 

Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galeria ilustracji

 

Historia w źródłach:

Reguła zakonna benedyktynów

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony