Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

Na gruzach Cesarstwa Zachodniego

I. Państwa barbarzyńskie

1. Organizacja plemion germańskich

a. wiec (ting) –zgromadzenie wszystkich wolnych mężczyzn (wojowników)

– kompetencje prawodawcze i sądownicze

– kompetencje polityczne

– wybór króla

b. starszyzna rodowa

c. król lub naczelnik

– władza ograniczona przez wiec i elitę plemienną

– funkcja wodza

d. proces chrystianizacji – większość plemion przyjmuje arianizm

2. Państwa germańskie

a. Wizygoci

– pierwotnie osiedlili się na Bałkanach

–  w V wieku zajęli obszary w południowej Galii i w północnej części Półwyspu Iberyjskiego

b. Ostrogoci – podbój Italii pod wodzą Teodoryka Wielkiego

c. Wandalowie

– początkowo osiedlili się na Półwyspie Iberyjskim

– przesiedlenie się do Afryki Północnej i utworzenie państwa ze stolicą w Kartaginie (429 r.)

– podbój Korsyki, Sardynii oraz Balearów

– złupienie Rzymu (455 r.)

d. Frankowie –  opanowanie północnej  Galii w V w.

e. Burgundowie – zajęcie doliny Saony oraz Rodanu

f. Anglowie i Sasi – część Brytanii

3. Monarchie barbarzyńskie

a. współistnienie na ziemiach podbitych ludności germańskiej i romańskiej

– obydwie społeczności zachowują odrębność prawną, kulturową i obyczajową

– wzajemne relacje charakteryzują się wrogością, typową dla stosunków: zwycięscy i pokonani

– zróżnicowanie religijne – romańscy katolicy i germańscy arianie – przypadki prześladowań religijnych katolików

– wyjątek stanowi polityka asymilacyjna i integracyjna Tedoryka Wielkiego

b. organizacja państwa

– władza królów germańskich opierała się na wojsku

– zachowanie dotychczasowych romańskich instytucji administracyjnych nad którymi królowie sprawują nadzór

– zachowanie odrębnego sądownictwa dla ludności romańskiej i germańskiej

c. przejęcie części ziem arystokracji romańskiej i ich podział między Germanów

d. regres kultury romańskiej

4. Upadek państw barbarzyńskich

– likwidacja państwa Wandalów i Ostrogotów przez Bizancjum (pierwsza połowa VI w.)

– opanowanie części Italii przez Longobardów

5. Ekspansja Franków

– wyparcie Wizygotów z południowo zachodniej Galii

– przyłączenie królestwa Burgundów

 

II. Rola Kościoła we wczesnym średniowieczu

1. Sytuacja Kościoła na przełomie starożytności i średniowiecza

a. Kościół jedyną instytucją, która zachowała ciągłość między starożytnością a średniowieczem

b. wzrost znaczenia i autorytetu Kościoła, wynikający z jego trwałości

c. wzrost wpływów duchowieństwa, które przejmowało funkcje rozpadającej się administracji państwowej

d. działalność papieża Grzegorza Wielkiego

2. Znaczenie klasztorów

a. działalność Kasjodora

– założenie klasztoru w Vivarium

– zobowiązał zakonników do kopiowania i przechowywania ksiąg (działalność skryptoriów i bibliotek zakonnych)

–  opracował program studiów nawiązujący do systemu edukacji rzymskiej

– działalność intelektualna jako uświęcająca praca

b. działalność św. Benedykta z Nursji

– opracowanie benedyktyńskiej reguły zakonnej, akcentującej obowiązek modlitwy, lektury i pracy oraz regulującej odpoczynek i praktyki ascetycznej

– założenie wzorcowego klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino (początek VI w.)

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony