Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

Cesarstwo bizantyjskie

 

I. Ciągłość rozwojowa cesarstwa wschodniorzymskiego od starożytności do średniowiecza

1. Stolicą Konstantynopol (Bizancjum)

2. Podstawy funkcjonowania państwa:

a. rozwinięta gospodarka

– racjonalna sieć miejska

– stabilny system monetarny

– rozwinięte rolnictwo

– efektywny system podatkowy

b. kompetentna kadra urzędnicza

c. skuteczna służba dyplomatyczna

d. silna armia

3. Przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne odmienne niż w Europie Zachodniej

 

II. Panowanie Justyniana I Wielkiego  (527-565)

1. Próba odbudowy terytorialnej cesarstwa rzymskiego

a. zakończenie wojen z Persją

b. działalność wodza Belizariusza

c. podbój państwa Wandalów w Afryce Północnej (533 r.)

d. podbój państwa Ostrogotów w Italii (535-540 r.)

e. opanowanie południowej części Hiszpanii (525-555 r.)

2. Polityka wewnętrzna Justyniana I Wielkiego

a. krwawe stłumienie powstania „Nika” – 532 r.

b. kodyfikacja prawa rzymskiego

– prace pod kierunkiem Tryboniana

– publikacja tzw. Kodeksu Justyniana  (Corpus Iuris Civilis) – 534 r.

c. reforma administracji

 

III. Kultura bizantyjska

1. Pielęgnacja dziedzictwa antycznego

2. Walka z pozostałościami religii pogańskiej –  zamknięcie pogańskiej Akademii Platońskiej  - 529 r.

3. Zanik języka łacińskiego – dominacja greki

4. Historiografia Prokopiusz z Cezarei

5. Sztuki plastyczne:

– mozaiki

ikony – kult  świętych obrazów

– zanik rzeźby figuralnej

– rzemiosło artystyczne – wyroby jubilerskie i luksusowy sprzęt codziennego użytku

Hagia Sophia  (Kościół Mądrość Boża) – arcydzieło architektoniczne

6. Spór między ikonodulami (zwolennicy kultu ikon) i ikonoklastami (przeciwnikami kultu ikon)

 

IV. Kryzys Bizancjum

1. Epidemia dżumy – 542 r. (według niektórych szacunków zmarło około 40% mieszkańców)

2. Zagrożenie zewnętrzne – najazdy:

a. Longobardów – utrata prawie całej Italii ( z wyjątkiem egzarchatu raweńskiego)

b. Słowian

c. Awarów

d. zakończone niepowodzeniem oblężenie Konstantynopola przez Słowian i Awarów – 626 r.

e. Persów

– walki o Syrię i Palestynę oraz Egipt

– cesarz Herakliusz I (610-641) odzyskał wcześniej utracone ziemie

– zwycięska bitwa pod Niniwą (627 r.)

f. inwazja Arabów (VII w.) 

– utrata przez Bizancjum Północnej Mezopotamii, Syrii, Palestyny, Egiptu oraz Afryki Północnej (2/3 posiadanego terytorium)

– zakończone niepowodzeniem oblężenie Konstantynopola – 717 r. (użycie przez flotę tzw. greckiego ognia)

g. najazd na ziemie zamieszkałe przez ludność słowiańską tureckich Protobułgarów

 

V. Reformy administracyjne i społeczne

1. Podział kraju na okręgi wojskowe – tzw. temy – władzę administracyjną i wojskową sprawują stratedzy

2. Przydział działek dla żołnierzy zamiast żołdu.

 

VI. Odrodzenie Bizancjum

1. Panowanie Bazylego I Macedończyka (867-886 r.)

2. Walki z Arabami

3. Odzyskanie kontroli nad Krymem

4. Udział w chrystianizacji Bułgarów oraz państwa wielkomorawskiego  i Rusi

5. Podbój Bułgarii – Bazyli II (976-1025 r.)

 

Opracowanie tematu:  Bizancjum

Galeria ilustracji: Bizancjum

Historia w źródłach:

O ceremoniale bizantyjskim w średniowieczu

 

Spis treści

  

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony