Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

II. 19. Absolutyzm we Francji

 

I. Budowa podstaw monarchii absolutnej we Francji

1. Reformy Henryka IV Burbona

a. wprowadzenie urzędów centralnych – rady królewskie

b. ustanowienie intendentów – urzędnicy kontrolujący prowincje kraju

c. sprzedaż urzędów jako źródło dochodów państwa

d. oparcie władzy na tzw. szlachcie urzędniczej

e. rozbudowa armii

2. Panowanie Ludwika XIII (1610-1643)

a. znaczenie pierwszego ministra kardynała Armanda de Richelieu

b. walka z hugenotami

– walka zbrojna – zdobycie La Rochelle (1627 r.)

– pozbawienie hugenotów niezależności politycznej

– przyznanie hugenotom wolności wyznania – tzw. edykt łaski (1629 r.)

c. rozprawienie się z opozycją arystokratyczną

d. centralizacja władzy

– przekazanie pełni władzy w prowincjach intendentom

– utworzenie złożonego z ministrów rządu

– działania na rzecz ochrony rodzimej produkcji

– rozbudowa floty wojennej

 

II. Apogeum absolutyzmu za panowania Ludwika XIV (1643-715)

1. Okres regencji – rządy Jules’a Mazarina

a. powstania chłopskie spowodowane nadmiernym obciążeniem podatkowym (1643-1645)

b. fronda parlamentu paryskiego – sąd rejestrujący edykty królewskie

– pozorne ustępstwa Mazarina

– wojna domowa zakończona kapitulacją frondy parlamentarnej (1649 r.)

c. fronda książąt

d. fronda parlamentarna i fronda książąt przyczyniły się do wzrostu poparcia dla absolutyzmu ze strony szlachty i mieszczaństwa

2. Rządy osobiste Ludwika XIV

a. po śmierci Mazarina (1661 r.) Ludwik XIV nie powołał pierwszego ministra

b. system rządów

Wysoka Rada  (Rada Stanu) – siedmiu ministrów pod przewodnictwem króla

– Rada Finansów, Rada Depesz, Rada Prywatna  – ministerstwa podległe królowi

c. zarząd prowincjami – intendenci – staranne przygotowanie merytoryczne

d. administracja państwowa – tzw. szlachta urzędnicza

e. nowe urzędy:

– sekretarz stanu

– generalny kontroler finansów

f. polityka wyznaniowa – zniesienie edyktu nantejskiego1685 r.

3. Polityka zagraniczna Ludwika XIV

a. druga połowa XVII w. to okres dominacji francuskiej w Europie

b. wojna z Hiszpanią o Niderlandy

– tzw. wojna dewolucyjna

– Francja otrzymała część Niderlandów hiszpańskich

c. wojna z Republiką Zjednoczonych Prowincji

– dążenie do wyeliminowania konkurenta gospodarczego

– sformowanie się koalicji antyfrancuskiej

d. polityka tzw. réunionów – przyłączanie do Francji sąsiednich terytoriów przygranicznych

e. konflikt z Ligą Augsburską

 

III. Merkantylizm

1. Działalność Jeana Baptiste Colberta – generalny kontroler finansów

2. Merkantylizm

a. ograniczenie importu – cła wwozowe

b. zakaz eksportu zboża

– spadek cen  – obniżenie kosztów utrzymania robotników

– obniżenie wynagrodzeń dla robotników – zwiększenie konkurencyjności cenowej produktów francuskich

– zniesienie ceł wewnętrznych

– rozbudowa sieci dróg szlaków wodnych

c. wojny celne z Anglią i Holandią

d. zakładanie kompanii handlowych

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"