Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

II.  27. Wzrost znaczenia magnaterii

 

I. Przejawy kryzysu ustrojowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów

1. Spadek znaczenia średniej szlachty

a. degradacja materialna

b. obniżenie poziomu kultury politycznej

2. Nasilenie się partykularyzmów społecznych i lokalnych

3. Pogorszenie się skuteczności sejmów walnych

a. rywalizacja fakcji magnackich

b. nadużywanie liberum veto

– zerwanie obrad przez sejmu walnego w 1652 r. przez Władysława Sicińskiego

– wzrost częstotliwości zrywania sejmów

c. wzrost znaczenia sejmików

4. Kryzys tolerancji religijnej – wygnanie arian – 1658 r.

 

II. Rokosz Lubomirskiego (1665-1666)

1. Program reform Jana II Kazimierza

a. projekt reform sejmu walnego

– ograniczenie liberum veto

– przyjmowanie uchwał większością 2/3 głosów

– zwoływanie sejmu co roku

b. reformy skarbowe –  projekt wprowadzenia stałych podatków

– akcyza

– czopowe

– cło generalne

c. projekt elekcji vivente rege (za życia króla)

2. Zmiana orientacji w polityce zagranicznej

– rezygnacja ze ścisłego sojuszu z Habsburgami na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego

– próba zagwarantowania tronu polskiego Henrykowi Juliuszowi d’Enghien z roku Kondeuszów

3. Nieudana próba przeprowadzenia reform  na sejmie w 1661 r.

4. Konsolidacja opozycji antykrólewskiej

a. stanowczy opór wobec planów elekcji Kondeusza

b. zawiązanie konfederacji wojskowych żądających wypłacenia żołdu – utworzenie tzw. Związku Święconego

c. utworzenie przez wojska wierne królowi Związku Pobożnego

d. rezygnacja króla z projektu elekcji vivente rege – porażka stronnictwa dworskiego

5. Wybuch wojny domowej

a. skazanie hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego przez sejm na infamię i pozbawienie dóbr

b. bunt Jerzego Sebastiana Lubomirskiego przy wsparciu Habsburgów – 1665 r.

c. bitwa pod Częstochową – klęska sił Lubomirskiego

d. bitwa pod Mątwami – klęska wojsk królewskich

e. całkowita rezygnacja króla z reform

f. abdykacja Jana II Kazimierza1668 r.

 

III. Umocnienie oligarchii magnackiej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego

1. Elekcja po abdykacji Jana II Kazimierza

a. kandydaci

– Filip Wilhelm – książę neuburski – kandydat francuski

– Karol Lotaryński – kandydat habsburski

– Michał Korybut Wiśniowiecki – „Piast” – kandydat magnaterii

b. wybór „Piasta”

2. Opozycja antykrólewska – „malkontenci” (republikanci)

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"