Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

II.  28. Wojny polsko-tureckie w drugiej połowie XVII w.

 

I. Wznowienie konfliktu polsko-tureckiego za panowania Michała Korybuta Wiśniewskiego

1. Geneza wojny w latach 1672-1673

a. ekspansjonistyczna polityka sułtana Mehmeda IV

b. uznanie się za lennika Turcji przez hetmana kozackiego  Piotra Doroszenkę

c. osłabienie Rzeczpospolitej

– zniszczenia wojenne

– pogłębiający się kryzys wewnętrzny

2. Atak turecki w 1672 r.

a. zajęcie przez wojska tureckie Kamieńca Podolskiego1672 r.

b. zagrożenie Lwowa

c. udana wyprawa na czambuły hetmana Jana Sobieskiego

– rozbicie wojsk tatarskich – bitwa pod Podhajcami

– uwolnienie kilkudziesięciu tysięcy jasyru

c. rozejm w Buczaczu

– Polska oddała Turcji województwa podolskie, bracławskie i pozostałości kijowskiego

– Polska zobowiązała się do zapłacenia haraczu

d. sejm nie uznał upokarzających warunków traktatu

3. Zwycięstwo wojsk polskich hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem1673 r.

4. Zaprzepaszczenie zwycięstwa chocimskiego na skutek śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego

5. Najazd turecki w 1675 r.

a. sukcesy polskie pod Lwowem

b. obrona Żurawna1676 r.

c. rozejm w Żurawnie

– Polska odzyskała część prawobrzeżnej Ukrainy

– w rękach tureckich pozostały Podole i Bracławszczyzna

– rezygnacja Turcji z haraczu

 

II. Panowanie Jana III Sobieskiego

1. Elekcja po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego – 1674 r.

a. kandydaci:
–  Karol Lotaryński

–  Ludwik Burbon (Wielki Kondeusz)

–  Jan Sobieski

b. Zwycięstwo elekcyjne Jana Sobieskiego

–  o wygranej zdecydowały jego sukcesy w wojnie z Turkami

–  koronacja odbyła się w 1676 r.

2. Polityka zagraniczna Jana III Sobieskiego

a. polityka bałtycka Jana III Sobieskiego

– podpisanie antybrandenburskiego traktatu  w Jaworowie z Francją

– plany wojny z Brandenburgią w celu odzyskania Księstwa Pruskiego

– pozyskanie Szwecji jako sojusznika w ewentualnej wojnie  z Brandenburgią

– sprzeciw sejmu wobec planów wojny z Brandenburgią i odnowienie traktatów

b. Zawarcie antytureckiego sojuszu z cesarzem Leopoldem I  – 1683 r.

 

III. Odsiecz wiedeńska  i zakończenie wojen polsko-tureckich

1. Geneza

a. wybuch antyhabsburskiego powstania na Węgrzech – 1682 r.

  uznanie Thököly’ego za lennika Turcji

  przystąpienie Turcji do wojny po stronie powstańców węgierskich

b. zawarcie sojuszu habsbursko-polskiego

c. oblężenie Wiednia przez wojska tureckie pod wodza wielkiego wezyra Kara Mustafy

2. Wyprawa wojsk polsko-litewskich pod dowództwem Jana III Sobieskiego z odsieczą Wiednia

a.  zwycięstwo wojsk koalicji antytureckiej w bitwie pod Wiedniem12 IX 1683 r.

b. dwie bitwy pod Parkanami7 i 9 X 1683 r.

3. Zawarcie Ligi Świętej – 1684 r.

4. Nieudane próby zdobycia Mołdawii przez Jana III Sobieskiego

5. Zawarcie pokoju z Rosją - pokój Grzymułtowskiego – 1686 r.

6. Zawarcie przez Turcję pokoju w Karłowicach1699 r.

a. Polska odzyskała Podole i Bracławszczyznę

b. Habsburgowie otrzymali Węgry z Siedmiogrodem

c. Wenecja otrzymała Peloponez i Wyspy Jońskie

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"