Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

II. 32. Oświecenie

 

I. Główne idee oświecenia

1. Oświecenie jako „wiek rozumu”

a. racjonalizm

b. empiryzm

c. odrzucenie idealizmu

2. Koncepcja praw naturalnych  – praw przyrodzonych każdemu człowiekowi

– prawo do życia

– prawa do wolności

– prawa do własności

3. Oświeceniowe postawy wobec religii

a. deizm

b. ateizm

c. tolerancja religijna

 

II. Filozofia oświecenia

1. Karol Monteskiusz – Charles Louis Montesquieu

a. Listy perskie

b. O duchu praw

– krytyka absolutyzmu

– koncepcja trójpodziału władzy

2. WolterFrançois-Marie Arouet

a. Szkic o obyczajach i duchu narodu

b. Tak toczy się światek

3. Jean-Jacques Rousseau

a. Umowa społeczna

b. Emil, czyli o wychowaniu

4. Immanuel Kant

– autor teorii poznania stanowiąca połączenie dorobku racjonalizmu i empiryzmu

krytycyzm poznawczy

imperatyw kategoryczny

5. Encyklopedyści – autorzy haseł do Wielkiej encyklopedii francuskiej

a. Jean Le Rond d’Alembert

b. Denis Diderot

O interpretacji natury

– O poezji dramatycznej. Rozmowy o synu naturalnym

II. Nauka oświeceniowa

1. Isaac Newton

a. zasady dynamiki

b. prawo grawitacji

2. Karol Linneusz

a. klasyfikacja roślin i zwierząt

b. wprowadził nomenklaturę botaniczną

3. Antoine Laboisier

a. wyjaśnił proces spalania i oddychania w organizmach żywych

b. określił rolę tlenu w związkach chemicznych

4. Benjamin Franklin

a. wynalazca piorunochronu

b. pojęcie elektryczności dodatniej i ujemnej

5. Alessandro Volta

a. skonstruował kondensator

b. skonstruował pierwszą baterię elektryczną

6. Skonstruowanie balonu na ogrzewane powietrze – bracia Joseph i Étienne Montgolfier

7. James Cook – eksploracja Pacyfiku

a. sporządzenie dokładnych map

b. odkrycie Australii

 

III. Organizacja ośrodków badawczych i edukacji

1. Powstanie akademii naukowych

2. Powstawanie szkół specjalistycznych – np. szkoły rycerskie

3. Wprowadzenie w Prusach obowiązku szkolnego dla chłopców

4. Nowe koncepcje w edukacji

a. John LockeMyśli o wychowaniu

b. Jean-Jacques RousseauEmil, czyli o wychowaniu

IV. Literatura i sztuka oświeceniowa

1. Literatura

a. dominujące gatunki literackie:

– poemat heroikomiczny

– bajka

– satyra

– esej

– powieść

– powiastka filozoficzna

– dramat

b. najważniejsi twórcy i ich dzieła

Aniel DefoePrzypadki Robinsona Crusoe

Jonathan SwiftPodróże Guliwera

Denis DiderotKubuś Fatalista i jego pan

Laurence SternePodróż sentymentalna przez Francję i Włochy

c. sentymentalizm  - nurt literacki propagujący powrót do natury

2. Sztuki plastyczne

a. rokoko

– Pałac Sans-Souci w Poczdamie

– Zwinger w Dreźnie

b. klasycyzm

– Brama Brandenburska w Berlinie

– British Museum w Londynie

– Kapitol w Waszyngtonie

– Panteon w Paryżu

– kościół św. Marii Magdaleny w Paryżu

3. Muzyka

a. twórczość Josepha Haydna

b. twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta

4. Działalność teatrów narodowych

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"