Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

IV. 14. Początek zimnej wojny

 

I. Nowy podział świata

1. Ekspansja komunizmu w Europie – wprowadzenie reżimu komunistycznego w:

a) Polsce

b) wschodnich Niemczech

c) Czechosłowacji (Klement Gottwald)

d) Rumunii

e) Bułgarii

f) Albanii

g) Jugosławii

h) na Węgrzech

II.  Reakcja Zachodu

1. Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton (marzec 1946 r.) – „żelazna kurtyna”

2. Doktryna Trumana

3. Plan George’a Marshalla – Europejski Plan Odbudowy (czerwiec  1947 r.)

4. Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC)

VII. Sytuacja na świecie
1. Procesy dekolonizacyjne

a) uniezależnienie się Indii

b) uniezależnienie się Indochin

2. Powstanie tzw. układu dwubiegunowego

3. Początek konfliktu nazwanego „zimną wojną”

 

III. Sytuacja w bloku państw komunistycznych

1. Utworzenie z inicjatywy Andrieja Żdanowa w Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform) –  1947 r.

2. Utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) 1949 r.

3. Kryzys berliński

a. wprowadzenie przez ZSRR blokady zachodnich sektorów Berlina czerwiec 1948 r.

b. zorganizowanie przez państwa zachodnie tzw. mostu powietrznego z pomocą dla Berlina

4. Utworzenie Układu Warszawskiego 1955 r.

 

IV. Powstanie dwóch państw niemieckich

1. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec

a. utworzenie Bizonii (styczeń 1947 r.) – połączenie stref okupacyjnych USA i Wielkiej Brytanii

b. utworzenie Trizonii (kwiecień 1949 r.) strefy okupacyjne USA, W. Brytanii i Francji

c. proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN) – 20 września 1949 r.

Konrad Adenauer pierwszym kanclerzem

stolicą RFN Bonn

remilitaryzacja RFN

2. Utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD)

a. proklamacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) – 7 października 1949 r.

b. przywódcy polityczni NRD

Wilhelm Pick – pierwszy premier

Walter Ulbricht – szef partii komunistycznej (SED)

c. stolicą wschodnia część Berlina

d. powstanie berlińskie – czerwiec 1953 r.

e. Budowa muru berlińskiego 1961 r.

 

V. Powstanie NATO

1. Utworzenie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego

a. podpisanie traktatu północnoatlantyckiego – 4 kwietnia 1949 r.  

b. w 1955 r. do NATO zostały przyjęta Republika Federalna Niemiec

 

VI. Początki Integracji europejskiej

1. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.

a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC) – 1948 r.

b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – 1960 r.

2. Ojcowie integracji europejskiej –

- Konrad Adenauer     (RFN)

- Robert Schuman (Francja)

- Alcide De Gasperi (Włochy)

3. Utworzenie Rady Europy1949 r.

4. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – 1952 r.

 

 

 

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"