Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

 

Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Starożytność

1. Prahistoria

2. Mezopotamia

3. Starożytny Egipt

4. Dzieje Hetytów, Fenicjan i Persów

5. Narodziny Izraela

6. Cywilizacje Chin i Indii

Indeks postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

7. Najstarsze dzieje Grecji

8. Świat polis

9. Starożytna Sparta

10. Starożytne Ateny

11. Dzieje wojen grecko-perskich

12. Kultura starożytnej Grecji

13. Walka o hegemonię w Grecji po wojnie peloponeskiej

14. Podboje Aleksandra Wielkiego

15. Świat hellenistyczny

Indeks postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

16. Początki Rzymu

17. Republika rzymska

18. Narodziny imperium rzymskiego

19. Kryzys republiki w Rzymie

20. Narodziny cesarstwa w Rzymie

21. Między pryncypatem a dominatem

22. Kultura antycznego Rzymu

23. Narodziny chrześcijaństwa

24. Upadek cesarstwa zachodniego

Indeks postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

Średniowiecze

25. Na gruzach cesarstwa zachodniego

26. Cesarstwo bizantyjskie

27. Narodziny islamu

28. Narodziny państwa Franków

29. Państwo Franków za panowania dynastii Karolingów

30. Kształtowanie się feudalizmu

31a. Sytuacja polityczna w Europie zachodniej w IX-XI wieku

31b. Pierwsze państwa słowiańskie

32. Najazdy Węgrów i Wikingów

33. Ziemie polskie do X wieku

34. Państwo polskie za panowania Mieszka I

35. Polska za Panowania Bolesława I Chrobrego

36. Kryzys monarchii pierwszych Piastów

37. Przywrócenie niezależności Polski

38. Organizacja państwa pierwszych Piastów

Indeks postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

39. Cesarstwo i papiestwo

40. Wyprawy krzyżowe

41. Gospodarka średniowiecznej Europy

42. Narodziny monarchii stanowej

43. Kościół w średniowieczu

44. Kultura średniowieczna

45. Podboje mongolskie

46. Rozbicie dzielnicowe w Polsce

47. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego

48. Sąsiedzi Polski w XII i XIII w.

49. Próby zjednoczenia Królestwa Polskiego

Indeks postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

50. Panowanie Władysława Łokietka

51. Państwo Kazimierza Wielkiego

52. Wojna stuletnia

53. Kryzys schyłku średniowiecza

54. Jagiellonowie na tronie polskim

55. Wojny z zakonem krzyżackim

56. Europa Środkowa w XV w.

57. Monarchia polska w XIV i XV w.

58. Kultura polskiego średniowiecza

Indeks postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

 

Historia nowożytna

Europa i świat w XVI wieku

I01 . Cywilizacje pozaeuropejskie

02. Wielkie odkrycia geograficzne

03. Powstanie imperiów kolonialnych

04. Skutki wielkich odkryć geograficznych

05 Walka o dominację w Europie Zachodniej w XVI w.

06 Europa Wschodnia i Północna w XVI w.

07. Reformacja

08. Reforma wewnętrzna Kościoła i kontrreformacja

09. Kultura renesansu

Galeria postaci

Indeks nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

Rzeczpospolita w XVI wieku

10. Społeczeństwo i gospodarka w XVI w.

11. Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce

12. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów

13. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczpospolitej

14. Unia lubelska

15. Pierwsze wolne elekcje

16. Renesans w Polsce

Galeria postaci

Katalog nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

Tablice synchroniczne

 

Europa i świat w XVII wieku

17. Wojna domowa w Anglii

18. Wojna trzydziestoletnia

19. Absolutyzm we Francji

20. Sytuacja polityczna w Europie w XVII wieku

21. Kultura baroku w Europie

Galeria postaci

Katalog nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

Tablice synchroniczne

 

Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku

22. Początki panowania Zygmunta III Wazy. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w.

23. Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą

24. Wojny polsko-tureckie w pierwszej połowie XVII w.

25. Wojny polsko-kozackie

26. Potop szwedzki

27. Wzrost znaczenia magnaterii

28. Wojny polsko-tureckie w drugiej połowie XVII w.

29. Kryzys Rzeczpospolitej

30. Barok i sarmatyzm w Polsce

Galeria postaci

Katalog nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

Tablice synchroniczne

 

Europa i Polska w okresie oświecenia

31. Rewolucja przemysłowa w Anglii

32. Oświecenie

33. Wzrost znaczenia Rosji

34. Absolutyzm w Prusach i Austrii

35. Rzeczpospolita w czasach saskich

36. Polska w latach 1764-1772

37. Oświecenie w Rzeczypospolitej

Galeria postaci

Katalog nazw

Słowniczek pojęć

Chronologia wydarzeń

 

Tablice synchroniczne

 

Świat i Rzeczpospolita w końcu XVIII w.

38. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

39. Rewolucja we Francji

40. Powstanie i funkcjonowanie republiki we Francji

41. Sejm Czteroletni i drugi rozbiór Polski

42. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwowości polskiej

43. Od konsulatu do cesarstwa

44. Legiony polskie we Włoszech

45. Wojny napoleońskie

46. Księstwo Warszawskie

 

1815-1939

1. Kongres wiedeński

2. Europa po kongresie wiedeńskim

3. Rewolucja przemysłowa

4. Ideologie pierwszej połowy XIX wieku

5. Kultura pierwszej połowy XIX wieku

6. Ameryka w pierwszej połowie XIX wieku

7. Wiosna Ludów

8. Odzyskanie niepodległości prze Grecję

9. Wojna krymska

 

10. Ziemie polskie w latach 1815-1830

11. Geneza powstania listopadowego

12. Powstanie listopadowe

13. Wielka Emigracja

14. Ziemie polskie w latach 1831-1848

15. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

16. Powstanie styczniowe

 

17. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

18. Zjednoczenie Włoch

19. Zjednoczenie Niemiec

20. Kolonializm

21. Układ sił politycznych i konflikty na świecie na przełomie XIX i XX w.

22. Rewolucja naukowo-techniczna

23. Przemiany w życiu politycznym i nowe ideologie polityczne

24. Kultura przełomu wieków

 

25. Polityka zaborców wobec Polaków

26. Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

27. Narodziny nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

28. Rewolucja 1905 r.

29. Kultura polska przełomu wieków

 

30. Świat w przededniu I wojny światowej

31. Pierwsza wojna światowa

32. Rewolucje w Rosji

33. Polacy podczas I wojny światowej

34. Zakończenie I wojny światowej

 

Dwudziestolecie międzywojenne

1. System wersalski

2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

3. Powstanie faszyzmu we Włoszech

4. Powstanie III Rzeszy

5. ZSRR w okresie międzywojennym

6. Pozaeuropejskie ogniska zapalne w dwudziestoleciu międzywojennym

7. Europa na drodze ku wojnie

8. Kultura okresu międzywojennego

Dwudziestolecie międzywojenne - chronologia wydarzeń

Dwudziestolecie międzywojenne - słowniczek pojęć

Dwudziestolecie międzywojenne - galeria postaci

Dwudziestolecie międzywojenne - katalog nazw

 

9. Odrodzenie Polski

10. Kształtowanie się granicy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej

11. Kształtowanie się granicy wschodniej Polski

12. Rządy parlamentarne w Polsce

13. Polityka zagraniczna Polski w pierwszych latach niepodległości

14. Przewrót majowy i jego następstwa

15. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej

16. Nauka i kultura międzywojennej Polski

17. Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej

II Rzeczpospolita - chronologia wydarzeń

II Rzeczpospolita - słowniczek pojęć

II Rzeczpospolita - galeria postaci

II Rzeczpospolita - katalog nazw

 

II wojna światowa

1. Wojna obronna Polski

2. Ekspansja III Rzeszy i ZSRR w latach 1939-40

3. Działania na frontach II wojny światowej w latach 1941-1943

4. Polityka okupacyjna Niemiec

5. Zakończenie drugiej wojny światowej

II wojna światowa - chronologia wydarzeń

II wojna światowa - słowniczek pojęć

II wojna światowa - galeria postaci

II wojna światowa - katalog nazw

 

6. Ziemie polskie pod okupacją

7. Rząd polski na emigracji

8. Ruch oporu w Polsce

9. Plan "Burza" i Powstanie Warszawskie

10. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

11. Formacje polskie na froncie wschodnim

Polacy podczas II wojny światowej - chronologia wydarzeń

Polacy podczas II wojny światowej - słowniczek pojęć

Polacy podczas II wojny światowej - galeria postaci

 

Świat po II wojnie światowej

Powojenny świat

Początek zimnej wojny

Rozpad systemu kolonialnego

Daleki Wschód po II wojnie światowej

Blok Wschodni po śmierci Stalina

Europa Zachodnia i USA podczas zimnej wojny

Konflikty na Bliskim Wschodzie

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych

Świat po II wojnie światowej - chronologia wydarzeń

Świat po II wojnie światowej - słowniczek pojęć

Świat po II wojnie światowej - galeria postaci

 

Polska po II wojnie światowej

Początki systemu komunistycznego w Polsce

Polska w okresie stalinowskim

Polski październik

Mała stabilizacja

Rządy Edwarda Gierka

Polska po II wojnie światowej - słowniczek pojęć

Polska po II wojnie światowej - słowniczek pojęć

Polska po II wojnie światowej - galeria postaci

 

Upadek komunizmu

Upadek systemu jałtańskiego

Powstanie NSZZ "Solidarność"

Stan wojenny i schyłek PRL

III Rzeczpospolita

Gospodarka światowa na przełomie XX i XXI wieku

Ku wspólnej Europie

Konflikty na świecie po upadku ZSRR

 

Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Skrypt do nauki historii

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Galerie

 


Okaż serce
ofiaruj  seniorowi
złotą jesień

My też
potrzebujemy domu


Przygarnij mnie
jeśli moż
esz