Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

19.  Na początku było państwo

 

1. Państwo jest organizacją publiczną wyposażoną w wyłączną i suwerenną władzę, obejmującą zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium.

 

2. Koncepcje genezy państwa

a. koncepcja naturalnego rozwoju – koncepcja Arystotelesa (IV w. p.n.e.) \

b. teoria teistyczna

– według św. Augustyna (IV/V w.) – władza pochodzi od Boga i państwo jest dziełem Boga

– według św. Tomasza z Akwinu (XIII w.) – władza pochodzi od Boga, ale państwo jest dziełem człowieka

c. teoria umowy społecznej – twórcami byli John Locke i Jean-Jacques Rousseau

d. teoria podboju  – według Ludwika Gumplowicza państwo powstało w wyniku podboju jednego plemienia przez inne

e. teoria walki klas – według Karola Marksa państwo powstało jako narzędzi ucisku klasy wyzyskiwanej przez klasę posiadającą środki produkcji

 

3. Funkcje państwa

a. prawodawcza

b. porządkowa

c. wychowawcza

d. socjalna

e. gospodarcza

f. kulturowa

 

4. Anarchizm – koncepcja polityczna, uznająca za najwyższą wartość wolność każdej jednostki, której warunkiem jest zniesienie władzy państwowej

 

5. Naród – trwała wspólnota ludzi

a. czynniki narodowotwórcze:

– język

– terytorium

– poczucie wspólnoty pochodzenia

– świadomość wspólnej historii

– dziedzictwo kulturowe

b. tożsamość narodowa – poczucie przynależności do jednego narodu i odrębności w stosunku do innych narodów

c. świadomość narodowa – indywidualna deklaracja przynależności do narodu

d. nacjonalizm – postawa polityczna, której cechą jest uznawanie własnego narodu za dobro nadrzędne

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"