Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

22. Mniejszości narodowe i etniczne

 

1. Mniejszość narodowa – grupa ludzi, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią, która posiada lub posiadała własne państwo

Mniejszości narodowe w Polsce

Niemcy

Ukraińcy

Białorusini

Żydzi

Rosjanie

Litwini

Czesi

Słowacy

Ormianie

2. Mniejszość etniczna – grupa ludzi, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią, która nie posiada i nigdy nie posiadała własnego państwa

Mniejszości etniczne w Polsce

Romowie

Łemkowie

Tatarzy

Karaimi

 

3. Postawy wobec mniejszości narodowych

a. przestrzeganie konstytucyjne gwarantowanych praw do zachowania i rozwoju własnego języka, obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury

b. dyskryminacja mniejszości narodowych

c. przypadki czystek etnicznych – polityka terroryzowania i mordowania mniejszości narodowych

 

4. Polacy na obczyźnie

a. Polonia – nazwa odnosząca się do Polaków mieszkających na stałe poza Polską

b. przyczyny

– emigracja polityczna i ekonomiczna

– przesiedlenia

– zmiany granic

c. największe skupiskach Polaków poza granicami kraju

– Stany Zjednoczone Ameryki

– Francja

– Wielka Brytania

– kraje byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"