Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

23. Podstawowe zasady demokracji

 

1. Demokracja – jest to forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy

 

2. Formy realizacji demokracji

a. pośrednia (przedstawicielska) – obywatele swoich przedstawicieli upoważnionych do podejmowania decyzji

b. bezpośrednia – obywatele osobiście uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji

 

3. Formy realizacji demokracji bezpośredniej

a. referendum – polega na powszechnym głosowaniu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, podczas którego udzielają oni odpowiedzi na pytania zadane przez organ ogłaszający referendum

b. plebiscyt – głosowanie mieszkańców danego obszaru, podczas którego decydują o jego przynależności politycznej

c. obywatelska inicjatywa ustawodawcza – prawo obywateli do zgłoszenia własnego projektu ustawy, które jednak może być realizowane pod warunkiem uzyskania wystarczającego poparcia społecznego

 

4. Najważniejsze zasady demokracji:

a. zasada pluralizmu politycznego – gwarancja działania wielu partii i innych organizacji politycznych

b. zasada suwerenności narodu – uznanie narodu za źródło władzy

c. zasada trójpodziału władzy – podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

d. zasada państwa prawa – wszystkie instytucje państwowe muszą działać w oparciu o istniejące prawo

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"