Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

 

26. Wyborcy i wybory

 

1. Znaczenie wyborów w państwie demokratycznym

a. celem wyborów jest wyłonienie osób, upoważnionych do sprawowania władzy

b. uczestnicząc w wyborach, społeczeństwo dokonuje oceny:

– planów politycznych ugrupowań ubiegających się o mandaty parlamentarne bądź samorządowe

– oceny działań osób  i ugrupowań sprawujących dotychczas władzę

c. frekwencja wyborcza – odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos

d. przyczyny niskiej frekwencji:

– poczucie nikłego wpływu na wynik wyborów

– brak wiedzy z zakresu polityki

– słabe zainteresowanie polityką

– nieznajomość kandydatów i ich programów

– manifestacja niezadowolenia z jakości życia politycznego w Polsce

2. Prawo wyborcze dzielimy na:

a. bierne – polega na kandydowaniu do parlamentu lub na urząd prezydenta

– do sejmu może kandydować obywatel polski po ukończeniu 21 lat

– do sejmu – może kandydować obywatel polski po ukończeniu 30 lat

– na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 35 lat

b. czynne – polega na oddaniu głosu w wyborach parlamentarnych (przysługuje obywatelom polski po ukończeniu 18 lat)

3. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego w Polsce

a. powszechność – prawa wyborcze przysługują wszystkim obywatelom

b. równość – wszyscy obywatele mają jednakową liczbę głosów, a każdy głos ma taką samą wagę

c. tajność – polega na zapewnieniu wyborcom warunków do pełnej poufności podczas głosowania

d. bezpośredniość – polega na głosowaniu bezpośrednio na osoby kandydujące

e. wybory proporcjonalne (w wyborach do sejmu) procent miejsc zdobytych w parlamencie odpowiada procentowi głosów uzyskanych w wyborach

f. wybory większościowe (w wyborach do senatu) wygrywa ten, kto otrzyma największą liczbę głosów

4. Szczegółowe przepisy dotyczące przebiegu wyborów reguluje ordynacja wyborcza

5. Progi wyborcze – określone minimum poparcia wyborczego, niezbędne do wprowadzenia kandydatów do parlamentu

6. Kampania wyborcza – ogół działań rywalizujących partii politycznych lub indywidualnych kandydatów, prowadzonych w celu pozyskania głosów wyborców

 

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"