Quizy historyczne dla gimnazjalistów

 

 

   

 
Zapraszamy do wspólnej nauki  w XV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu os. Bolesława Chrobrego 107

 

 

 

Wybierz quiz

 

Starożytność

 

Prehistoria - początki ludzkości

Rewolucja neolityczna

 

Starożytna Mezopotamia

Starożytny Egipt

Początki Izraela

 

Starożytna Grecja

Początki Grecji

Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego

Kształtowanie się demokracji ateńskiej

Starożytna Sparta

Wierzenia starożytnych Greków

Wojny w świecie greckim

Kultura starożytnej Grecji

Imperium Aleksandra Wielkiego i świat hellenistyczny

 

Starożytny Rzym

Początki Rzymu

Podboje rzymskie

Upadek republiki i powstanie cesarstwa w Rzymie

Romanizacja, urbanizacja i rzymski styl życia

Kultura rzymska

Narodziny chrześcijaństwa

Upadek cesarstwa zachodniego

 

 

 

 

Historia nowożytna

Wielkie odkrycia geograficzne

Skutki wielkich odkryć geograficznych

Renesans w Europie

Reformacja w Europie

Reforma Kościoła i kontrreformacja

 

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

 

Kultura europejska w XVII wieku - barok i przewrót umysłowy

Wojna trzydziestoletnia

Absolutyzm we Francji

Rewolucja w Anglii i narodziny angielskiej monarchii parlamentarnej

 

Początki panowania Zygmunta III Wazy w Polsce

Wojny polsko-moskiewskie w XVII wieku

Powstanie Bohdana Chmielnickiego

Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku

Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku

Kultura baroku w Polsce

 

 

 

 

XIX wiek

Kongres wiedeński

Europa po kongresie wiedeńskim

Nowe ideologie pierwszej połowy XIX wieku

Wiosna Ludów w Europie

 

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Powstanie listopadowe - wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

 

Epoka żelaza, pary i węgla

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - w stronę demokracji

 

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

Powstanie styczniowe

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku

Autonomia Galicji

Kultura polska drugiej połowy XIX wieku

 

 

 

 

 

Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"