Wiesław Zdziabek

Skrypt do nauki historii

Historia nowożytna

 

Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 
 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Historia w źródłach

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

 

Udostępnij na facebooku

 

 


Podaj łapę!!!

Starożytność

I. I. 0. Wprowadzenie do metodologii historii

 

Bliski Wschód w starożytności

I. I. 1. Najdawniejsze dzieje człowieka

I. I. 2. Mezopotamia

I. I. 3. Starożytny Egipt

I. I. 4. Izrael i Persja

I. I. 5. Indie i Chiny

   

Starożytna Grecja

I. I. 6. Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje

I. I. 7. Gospodarka Grecji i Wielka Kolonizacja

I. I. 8. Ustrój polityczny państw starożytnej Grecji

I. I. 9. Wojny perskie - zderzenie dwóch cywilizacji

I. I. 10. Demokracja ateńska w okresie największej świetności

I. I. 11. Kultura starożytnej Grecji

I. I. 12. Wojny o hegemonię w starożytnej Grecji

I. I. 13. Podboje Aleksandra Wielkiego

I. I. 14. Monarchie hellenistyczne

 

Starożytny Rzym

15. Początki Rzymu

16. Ustrój polityczny republiki rzymskiej

17. Rzym w okresie wielkich podbojów

18. Kryzys i upadek republiki w Rzymie

19. Ustrój polityczny państwa rzymskiego w okresie cesarstwa

20. Kultura starożytnego Rzymu

21. Narodziny chrześcijaństwa

22. Upadek cesarstwa na Zachodzie

 

Średniowiecze

23. Islam i jego wyznawcy

24. Bizancjum

25. Państwo Franków i odbudowa cesarstwa zachodniego

26. Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego

27. Europa Zachodnia po śmierci Karola Wielkiego

28. Wzrost potęgi Kościoła i walka o panowanie nad światem chrześcijańskim

29. Wyprawy krzyżowe

30. Początki państw słowiańskich

31. Od plemion do państwa - początki Polski

32. Bolesław Chrobry  w walce o pozycję międzynarodową Polski

33. Kryzys monarchii pierwszych Piastów

34. Między jednością a rozbiciem

35. Społeczeństwo i państwo polskie za pierwszych Piastów

36. Przeobrażenia gospodarcze i społeczne na Zachodzie w XI-XIII wieku

37. Kształtowanie się monarchii stanowych w Europie

38. Proces decentralizacji państwa polskiego i zagrożenie zewnętrzne

39. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego

40. Odbudowa Królestwa Polskiego

41. Monarchia Kazimierza Wielkiego

42. Kryzys społeczny, gospodarczy i polityczny Europy Zachodniej w XIV w.
43. Kryzys papiestwa i niepokoje religijne XIV-XV w.

44. Unie Polski z Węgrami i Litwą

45. Stosunki polsko-krzyżackie w XV w.

46. Jagiellonowie wobec nowych perspektyw i zagrożeń

47. Monarchia stanowa w Polsce

48. Kultura średniowieczna

49. Sztuka romańska i sztuka gotycka

50. Wkład Polski w kulturę średniowiecznej Europy

Historia nowożytna

1. Cywilizacje pozaeuropejskie w okresie wielkich odkryć geograficznych

2. Wielkie odkrycia geograficzne

3. Gospodarcze następstwa odkryć geograficznych

4. Myśl społeczna i polityczna odrodzenia

5. Sztuka odrodzenia

6. Narodziny i główne ogniska reformacji

7. Reforma wewnętrzna Kościoła i kontrreformacja

8. Walka o hegemonię w Europie w XVI wieku

9. Gospodarka Polski w okresie rozkwitu

10. Geneza i funkcjonowanie sejmu polskiego

11. Główne kierunki polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów

12. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów

13. Pierwsza wolna elekcja

15. Sytuacja Polski za panowania pierwszych królów elekcyjnych

16. Renesans w Polsce

17. Wojna trzydziestoletnia

18. Absolutyzm we Francji

19. Rewolucja w Anglii

20. Kultura baroku

II. 21. Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.

II. 22. Problem kozacki

II. 23. Wojny polsko tureckie

II. 24. O dominację w Europie Wschodniej

II. 25. Kryzys gospodarczy i polityczny drugiej połowy XVII wieku

II. 26. Barok i sarmatyzm w Polsce

II. 27. Oświecenie w Europie

II. 28. Modernizacja i wzrost znaczenia Rosji

II. 29. Austriacka wojna sukcesyjna i reformy wewnętrzne w Austrii

II. 30. Wzrost znaczenia Prus

II. 31. Angielska ekspansja kolonialna

II. 32. Absolutystyczne dążenia Augusta II  w Polsce

II. 33. Rzeczpospolita w upadku za panowania Augusta III Sasa

II. 34. Rewolucja przemysłowa w Anglii

II. 35. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

II. 36. Geneza i wybuch rewolucji we Francji

II. 37. Przemiany polityczne we Francji

II. 38. Między ostatnią elekcją a pierwszym rozbiorem

II. 39. Oświecenie w Polsce

II. 40. Sejm Wielki i drugi rozbiór Polski

II. 41.  Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Historia w źródłach

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się