Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

 

 

Regulamin oceniania

 

I Oceny cząstkowe:

 

A. obowiązkowe za:

1. Prace klasowe – ocena wagi cztery

a) sprawdzian zapowiadany jest przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;

b) zakres materiału obowiązującego na sprawdzianie określa nauczyciel

c) wszystkie sprawdziany całogodzinne muszą być zaliczone co najmniej na ocenę 2-

d) ocenę z pracy klasowej można poprawić w dowolnym terminie, nie później jednak niż do świąt Bożego Narodzenia dla pierwszego semestru i do końca maja dla drugiego semestru;

– na poprawę sprawdzianu uczeń zobowiązany jest przygotować materiał obowiązujący na sprawdzianie,

– w przypadku niepowodzenia na poprawie uczeń nie otrzymuje kolejnej oceny niedostatecznej;

e) ocenę niedostateczną za pracę klasową można anulować poprzez przeczytanie i zaliczenie lektury lub sześciu artykułów (zamiast oceny celującej).

f) napisanie sprawdzianu całogodzinnego jest obowiązkiem ucznia

– w przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej uczeń ma obowiązek uzupełnienie sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, termin ten może być przedłużony jedynie w przypadku przewlekłej choroby

uzyskana w tym trybie ocena niedostateczna może zostać poprawiona i anulowana wg obowiązujących zasad

 

2. Kartkówki – ocena wagi dwa

a) kartkówka sprawdza przede wszystkim systematyczność uczniów;

b) Kartkówka jest niezapowiedzianą formą kontroli systematyczności i nie można zgłosić się do niej na ochotnika;

c) na kartkówki obowiązuje materiał ostatnich dwóch jednostek lekcyjnych

d) zadanie na kartkówce może mieć charakter krótkiej stylistycznej wypowiedzi, bądź ćwiczenia z tekstem źródłowym lub innym materiałem źródłowym;

e) ocenę z kartkówki można poprawić jedynie w ciągu tygodnia po oddaniu kartkówek; na poprawę kartkówki uczeń zobowiązany jest przygotować materiał dwóch jednostek lekcyjnych, które obowiązywały w dniu kartkówki,

– w przypadku niepowodzenia na poprawie uczeń nie otrzymuje kolejnej oceny niedostatecznej, ale nie może więcej razy poprawiać danej kartkówki;

f) ocenę niedostateczną za kartkówkę można anulować poprzez przeczytanie i zaliczenie lektury lub sześciu artykułów

 

3. Oceny za pracę na lekcji  - ocena wagi jeden

Uczniowie otrzymują za pracę na lekcji oceny wagi jeden. Kryteria przyznawania punktów za wypowiedzi ustne na lekcji:

6 – za samodzielną, swobodną wypowiedź wyróżniającą się komunikatywnością i nastawieniem na słuchacza

5 – za samodzielną, swobodną wypowiedź z pamięci

4 – za odpowiedź w zasadzie samodzielną, ale z korzystaniem z notatek

3 – za odpowiedź przeczytaną z kartki, ale samodzielnie przygotowaną i sparafrazowaną w stosunku do tekstu  podręcznika

2 – za  odpowiedź przeczytaną i w dużych fragmentach niesamodzielną (przepisane fragmenty z podręcznika)

1 – za zadanie wykonane niechlujnie, lub za brak zadania

 

4. Artykuły – ocena wagi jeden

– na historii i historii i społeczeństwie uczeń ma obowiązek zaliczyć jeden artykuł w semestrze

– pod pojęciem artykuły rozumiemy teksty popularnonaukowe lub naukowe zamieszczane w pismach historycznych

– artykuły uczniowie zaliczają pisemnie

 

5. Kryteria oceniania:

a) kryteria oceniania za prace o charakterze stylistycznym:

Ocena celująca:

-   uczeń wyczerpał temat pod względem rzeczowym, chronologicznym i terytorialnym, stosując prawidłową selekcję oraz hierarchizację faktów historycznych; tekst jest poprawny merytorycznie

-   konstrukcja pracy jest właściwa; uczeń prawidłowo zrozumiał temat, trafnie dobrał i zorganizował materiał faktograficzny oraz wykazał związki pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami procesu dziejowego

-   uczeń wykazał się opanowaniem umiejętności historycznych takich jak: porównywanie, wnioskowanie uogólnianie, udowadnianie, ocenianie itp.

-   styl wypowiedzi, język, ortografia i interpunkcja nie budzą zastrzeżeń

-   forma graficzna pracy na poprawna

ocena bardzo dobra:

-   paca wyczerpuje temat pod względem rzeczowym, chronologicznym i terytorialnym w zakresie wiadomości podanym w zeszycie ćwiczeniowym; tekst jest w zasadzie poprawny merytorycznie

-   konstrukcja pracy jest właściwa; uczeń prawidłowo zrozumiał temat, trafnie dobrał i zorganizował materiał faktograficzny;

-   uczeń wykazał się opanowaniem umiejętności historycznych takich jak: porównywanie, wnioskowanie uogólnianie, udowadnianie itp.

-   styl wypowiedzi, język, ortografia i interpunkcja nie budzą większych zastrzeżeń

-   forma graficzna pracy na ogół poprawna

ocena dobra:

-   zawarty w pracy materiał faktograficzny w zasadzie wyczerpuje temat; występują drobne błędy rzeczowe;

-   konstrukcja pracy jest na ogół poprawna; pewne zakłócenia i nieprawidłowości mają charakter sporadyczny; dopuszczalne drobne błędy w rozplanowaniu pracy;

-   uczeń wykazał umiejętności historyczne w ograniczonym zakresie

-   styl wypowiedzi, język, ortografia i interpunkcja nie budzą większych zastrzeżeń;

-   forma graficzna pracy na ogół poprawna

ocena dostateczna:

-   praca wyczerpuje temat w zakresie najbardziej podstawowych wiadomości. Występują poważne błędy rzeczowe;

-   konstrukcja pracy jest nieprawidłowa: np. brak wstępu, logicznych powiązań; plan pracy nie rozwiązuje tematu;

-   praca ma charakter przede wszystkim opisowy, odtwórczy; w bardzo małym stopniu uczeń podjął próbę stosowania wiadomości historycznych w nowych sytuacjach poznawczych np. ocena, porównanie;

-   występują nieliczne błędy językowe, ortograficzne, interpunkcyjne;

-   forma graficzna budzi zastrzeżenia;

ocena dopuszczająca:

-   temat nie został właściwie opracowany; daje się odczuć brak wielu podstawowych wiadomości przewidzianych w zeszycie ćwiczeniowym; występują liczne błędy rzeczowe.

-   kompozycja pracy jest niewłaściwa, na przykład występuje brak ujęcia materiału faktograficznego w chronologicznym następstwie, brak właściwych proporcji między częściami pracy; praca została zaplanowana w sposób nie odpowiadający  tematowi;

-   praca ma charakter wyłącznie opisowy, odtwórczy; uczeń nie podjął się zaprezentowania takich umiejętności jak: ocena, porównanie;

-   w pracy występują liczne błędy stylistyczne, językowe, interpunkcyjne i ortograficzne

-   forma pracy trudna do zaakceptowania – brak akapitów, nieczytelne pismo, liczne nieestetyczne zakreślenia;

ocena niedostateczna:

-   temat nie został opracowany nawet w części; brak niezbędnego minimum podstawowych wiadomości określonych dyspozycjami zamieszczonymi w ćwiczeniach; występują liczne błędy rzeczowe;

-   praca pozbawiona jakiejkolwiek koncepcji – stanowi zlepek przypadkowo dobranych informacji na temat wydarzeń historycznych; uczeń często wykracza  w sposób nie uzasadniony poza ramy zakreślone tematem.

-   charakter pracy zdecydowanie odtwórczy; uczeń nie wykazał się opanowaniem niezbędnych umiejętności historycznych;

-   w pracy występuje duża ilość błędów stylistycznych, językowych, interpunkcyjnych i ortograficznych;

-   praca jest rażąco nieestetyczna;

b. w przypadku pracy o charakterze tekstowym przy pytaniach uczeń informowany jest o ilości możliwych do zdobycia punktów za każde zadanie; oceny przydzielane są po uzyskaniu przez ucznia określonej procentowo ilości punktów:

 

1

ocena niedostateczny

0–40,99  %

2

ocena dopuszczający

41–55,99  %

3

ocena dostateczny

56–70,99  %

4

ocena  dobry

71–85,99  %

5

ocena bardzo dobry

86–97,99 %

6

ocena celujący

98-100 %

 

 

B. Oceny dodatkowe za:

1. Referaty – ocena wagi dwa

za referaty przygotowane w domu i wygłoszone na lekcji lub na sesji popularno-naukowej uczeń otrzymuje oceny w skali 4-6

– ocenę 6 otrzymuje uczeń, który przygotował bardzo wartościowe pod względem merytorycznym wystąpienie, cechujące się wysokim poziomem samodzielności zarówno na poziomie przygotowania tekstu, jak i w czasie jego wygłaszania (wypowiedź ustna z pamięci),

– ocenę 5 otrzymuje uczeń który samodzielnie przygotował tekst wartościowego pod względem merytorycznym wystąpienia, ale nie zdołał wygłosić go z pamięci,

– ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przygotował niepełną wypowiedź, która ponadto wyraźnie stanowi kompilację nie do końca przemyślanych i zrozumianych fragmentów tekstu źródłowego

 

2. Lektury – ocena wagi dwa

– lekturą może być każda książka popularnonaukowa lub naukowa z zakresu historii omawianej w danej klasie

– wybór książki należy każdorazowo konsultować z nauczycielem

lektury uczniowie zaliczają podczas rozmowy nauczającej, której celem jest ustalenie, czy uczeń książkę faktycznie przeczytał,

– za zaliczoną lekturę uczeń otrzymuje ocenę celującą

– ocenę celującą uczeń może przeznaczyć na wykreślenie oceny niedostatecznej każdej wagi, którą otrzymał za sprawdzian, kartkówkę, lub nie zgłoszony brak ćwiczeń

 

3. Artykuły – ocena wagi jeden

– Uczeń może zaliczać artykuły ponadobowiązkowe

– artykuły uczniowie zaliczają pisemnie

– ocena, która nie zadowala ucznia może nie zostać wpisana do dziennika,

– wyjątek stanowi ocena niedostateczna  za próbę oszustwa

– uczniowie, którzy zaliczą 6 artykułów dodatkowych otrzymują dodatkową premię w postaci oceny celującej cząstkowej traktowanej tak jak ocena za lekturę

– zaliczonym artykułem uczeń może wykreślić ocenę niedostateczną wagi jeden

 

4. Oceny za udział w konkursach określa każdorazowo regulamin konkursu

 

5. Zestawienie form sprawdzania wiedzy wraz z wagami ocen.

                         

Sprawdzian całogodzinny

waga cztery

Kartkówka

waga dwa

Referat przygotowany w domu

waga dwa

Ocena za lekturę dodatkową

waga dwa

Prezentacja przygotowana na lekcji

waga jeden

Artykuł popularnonaukowy

waga jeden

 

II Ocena śródroczna

 

2) oceny klasyfikacyjne śródroczne ustalane są wg następujących zasad:

a) uzyskanie oceny pozytywnej wymaga jednoczesnego:

-  zaliczenia na 30% (1+) wszystkich obowiązkowych sprawdzianów powtórzeniowych

- osiągnięcia progu 1,8 średniej ważonej

 

2. Pozostałe oceny uczeń uzyskuje ocenę po przekroczeniu progów:

 

Ocena

Średnia ocen

celujący                  

powyżej 5,40

bardzo dobry

4,50 -  5,39

dobry

3,60 - 4,59

dostateczny

2.70 - 3,59

dopuszczający

1,80 – 2,69

niedostateczny

1,0 – 1,79

 

III. Ocena roczna

1. Ocena końcowa jest oceną całoroczną, co oznacza, że wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych z całego roku.

a) uzyskanie oceny pozytywnej wymaga jednoczesnego:

-  zaliczenia na 30% (1+) wszystkich obowiązkowych sprawdzianów powtórzeniowych

- osiągnięcia progu 1,8 średniej ważonej

 

Ocena

Średnia ocen

celujący                  

powyżej 5,40

bardzo dobry

4,50 -  5,39

dobry

3,60 - 4,59

dostateczny

2.70 - 3,59

dopuszczający

1,80 – 2,69

niedostateczny

1,0 – 1,79

 

 

4.  Warunki uzyskiwania oceny końcowej rocznej wyższej od przewidywanej.

-  W celu uzyskania oceny rocznej wyższej od przewidywanej uczeń pisze sprawdzian z materiału całorocznego umniejszonego o treści tych rozdziałów, z zakresu których sprawdzian powtórzeniowy napisał na ocenę o którą się ubiega lub wyższą.

- Sprawdzian ma formę testu , zawierającego jedno zadanie rozwiniętej odpowiedzi i jest ułożony z zadań odnoszących się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania oceny, o którą uczeń się ubiega.

 

 

IV Sprawy ogólnoorganizacyjne

A. Nieprzygotowanie się ucznia do lekcji

1. Uczniowi przysługuje prawo do jednorazowego zgłoszenia „enki” w ciągu semestru w przypadku, gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny w tygodniu, lub dwa razy, gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze dwóch lub więcej godzin w tygodniu.

Uczeń zgłasza „enkę” gdy jest nieprzygotowany do lekcji z każdego innego powodu niż dłuższa choroba.

2. Uczeń może zwiększyć pulę „enek” poprzez przygotowanie gazetki tematycznej, bądź przygotowanie pomocy dydaktycznych;

3. Nauczyciel może zawiesić tę możliwość w stosunku do ucznia w przypadku, gdy uczeń nadużywania możliwości zdobywania dodatkowych „enek”, jeśli w opinii nauczyciela może to  zaowocować problemami w nauce w przyszłości.

3. „Enka” nie wykorzystana w pierwszym semestrze przechodzi na drugi semestr.

4. Uczeń ma obowiązek zgłosić „enkę” na początku lekcji – podczas czytania listy obecności przy swoim nazwisku pod sankcją nieważności

B. Usprawiedliwione chorobą nieprzygotowanie się ucznia do lekcji

1. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji z powodu choroby przez trzy dni od momentu przyjścia do szkoły, o ile choroba trwała przynajmniej tydzień.

2. Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie z powodu choroby na początku lekcji – podczas czytania listy obecności przy swoim nazwisku. Obowiązek ten jest obłożony sankcją nieważności.

3. Uczniowie, którzy chorowali bardzo długo ustalają indywidualny tryb zaliczania zaległego materiału.

C. Uczeń nie może przystąpić do pisania uzupełnienia lub poprawy sprawdzianu i kartkówki w dniu, w którym był nieobecny na lekcjach planowych; w przypadku wprowadzenia nauczyciela w błąd i przystąpienia do poprawki w dniu nieobecności na planowych lekcjach, uzyskana ocena zostanie unieważniona.

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"